Invitație de participare – furnizare aparat foto

 In Fără categorie

invitatie-2

SC Expert Consulting SRL, cod fiscal RO 12649100, cu sediul in Timisoara, Str. Madrid nr.22, tel: 0256294350, email: office@expertconsulting.ro,  invita operatorii economici interesati sa participe la achiziţia directa conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, având ca obiect furnizare aparat foto – 1 bucata conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest”, proiect finantat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/464/3/12/127684, Axa prioritară  3: Locuri de munca pentru toti/ Obiectivul specific 3.12:  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Modalitate desfasurare: Achiziţie directă, conform art. 7, alin. (5)  din Legea 98/2016 actualizata si art.43 din HG 395/2016 actualizată privind atribuirea contractelor de achizitie publica

 

1.Obiectul achizitiei: Furnizare aparat foto – 1 bucata

Cod CPV: 38651000-3;

2.Tipul şi durata contractului: contract de furnizare de produse, se va incheia cu o durata de pana la data de 20.08.2021.

3.Valoarea estimata (Lei fara TVA): 3.444,54 lei

4. Criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut . Oferta declarata castigatoare va fi incarcata in SEAP pentru a se finaliza cumpararea directa din catalogul de servicii.

5. Oferta depusa de ofertant trebuie sa contina:

  • Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 164 din legea 98/2016 – Formular 1;
  • Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 165 si 167 din legea 98/2016 – Formular 2
  • Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese) din legea 98/2016 – Formular 3
  • Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute caietul de sarcini.

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor cu cerinţele solicitate:

– descriere detaliată a produselor ce urmeaza a fi furnizate – oferta tehnica conţine în mod minimal specificaţiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini anexat;

– termen de furnizare

– alte informaţii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice

  • Propunerea financiara se va prezenta prin completarea Formularului 4 si a centralizatorului de preturi Formularul 5. Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.

6. Evaluare: Cerinţele solicitate in cadrul caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale.

Pe parcursul analizării ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti.

Cerinta obligatorie: Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de produse si nu respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.

7. Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 18.06.2021, ORA 12:00.

Oferta poate fi depusa la SC Expert Consulting SRL, cod fiscal RO 12649100, cu sediul in Timisoara, Str. Madrid nr.22, sau poate fi transmisa pe mail: office@expertconsulting.ro

 8.Perioada minima de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact Simona Gaita -expert achizitii, e-mail: office@expertconsulting.ro; Tel.: 0256294350.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt