Componenta 3 – Managementul deșeurilor

 In Fără categorie

SUBINVESTIŢIA I1.D. – CONSTRUIREA INSTALAŢIILOR DE RECICLARE A

DEŞEURILOR PENTRU A ÎNDEPLINI ŢINTELE DE RECICLARE DIN PACHETUL DE

ECONOMIE CIRCULARĂ

 

Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, ceea ce limitează la maximum 75% intensitatea ajutorului de stat regional. În situația în care ajutorul de stat regional este mai mic de 75%, beneficiarul va asigura o contribuție financiară până la atingerea procentului de 100% a cheltuielilor eligibile.

Alocare financiară/ proiect:

  • Valoarea maximă eligibilă:  8.400.000 euro, echivalentul a 41.323.800 lei fără TVA.
  • Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro

Cheltuieli de minimum 90% din valoarea rezultată după aplicarea procentului de intensitate maximă care poate fi acordată pentru investiţiile ce vizează activităţi de reciclare. Dacă proiectul presupune doar activități de reciclare, AFM finanțează 100% din valoarea rezultată după aplicarea procentului de intensitate maximă care poate fi acordată.

În cazul în care un proiect include, pe lângă activități de reciclare, și investiţii în activități de pregătire pentru reciclare și/sau activități realizate după reciclare în vederea obținerii de produse finite din materialele rezultate în procesul de reciclare, cuantumul investițiilor respective nu poate depăși 10% din valoarea rezultată după aplicarea procentului de intensitate maximă care poate fi acordată. În acest caz, aceste investiții sunt eligibile doar dacă sunt legate de activitatea de reciclare propusă.

Solicitanți eligibili

  • 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
  • 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
  • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  • 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
  • 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;
  • 3812 – colectarea deşeurilor periculoase.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii, după cum urmează:

a) Cheltuieli cu realizarea construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente – instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor);

b) Cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele specializate necesare activităților din cadrul proiectului, achiziţionate în cadrul acestei măsuri, vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului); 

c) Cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale.

Cheltuielile cu soluţiile de energie regenerabilă sunt eligibile în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile și vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general.

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt