Elaborare și management de proiect

Elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă națională și europeană

Cu toate că oferă o serie de oportunități evidente de dezvoltare, obținerea și utilizarea de fonduri europene este o procedură destul de anevoioasă dată fiind complexitatea documentației ce trebuie elaborată și a procedurilor de urmat. Ca atare, procedurile de accesare, implementare și gestionare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă (fonduri naționale, fonduri europene, alte fonduri publice) sunt sofisticate și necesită de multe ori cunoștințe multidisciplinare, precum și o strictețe și minuțiozitate deosebită, care pentru consultanții noștri au devenit deja o condiție sine qua non. Aceștia oferă consultanță specializată pe intregul flux de identificare, accesare, aprobare și implementare a proiectelor finanțate din surse nerambursabile. Mai mult, consultanții sunt alături de clienții noștri și în perioada post-implementare (3 – 5 ani), de menținere obligatorie a investiției și a rezultatelor proiectului.

Serviciile constau în:

 • Analiza eligibilității solicitantului, a oportunității și eligibilității investiției vizate, selectarea costurilor eligibile prin prisma unui program de finanțare;
 • Consultanța/instruire acordată personalului implicat în proiect cu privire la procedurile de lucru în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă (fonduri naționale, fonduri europene, alte fonduri publice);
 • Elaborarea documentațiilor tehnice, economice și financiare pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă (cerere de finanțare, plan de afaceri, analiza cost-beneficiu, studiu de fezabilitate, analiza economică și financiară, etc), asamblarea și depunerea proiectului spre evaluare;
 • Asistarea clientului pe parcursul procesului de evaluare administrativă, tehnică și financiară a proiectului, din punctul de vedere al asigurării tuturor informațiilor necesare aprobării proiectului și semnării contractului de finanțare;
 • Asistența în întocmirea documentației pentru achizițiile publice din cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • Asistența în întocmirea raportărilor financiare și tehnice (rapoarte de progres, cereri de plată, cereri de rambursare) și a altor documente/raportări necesare pe parcursul implementării proiectului ori solicitate de către finantațor;
 • Asistență în supervizarea implementării la timp a tuturor activităților proiectului și urmărirea respectării tuturor activităților din cadrul proiectului în conformitate cu contractul de finanțare semnat și anexele la acesta;
 • Facilitarea comunicării cu finanțatorul pe parcursul implementării proiectului și în perioada post-implementare, din punctul de vedere al asigurării tuturor informațiilor necesare realizării proiectului și menținerii rezultatelor sale.

Managementul proiectelor de investiții 

Utilizând un ansamblu corent de metode, tehnici și procedee de fundamentare a deciziilor investiționale, serviciile oferite de Expert Consulting pun la dispoziția clienților informații utile pentru a defini și evalua din punct de vedere al viabilității și sustenabilității proiectele investiționale.

Serviciile constau în:

 • Definirea proiectelor de investiții;
 • Analiza caracteristicilor și a componentelor proiectelor de investiții;
 • Planificarea proiectului de investiție;
 • Identificarea elementelor de oportunitate implicate de un proiect investițional;
 • Calcularea necesarului de investiție al proiectului;
 • Previziunea fluxurilor de numerar (cash flow-urilor);
 • Determinarea costului capitalului;
 • Evaluarea proiectului de investiții prin utilizarea de multiple tehnici/criterii (VAN, RIR, analiza scenariilor, analiza de senzitivitate, analiza de riscuri, etc).